Zespół realizujący projekt
www.efs.gov.pl

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY

IPEDLider: Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” rozpoczęła swoją działalność na początku 1993 r. Jest jednym z pierwszych w Polsce niezależnych instytutów badawczych i należy do czołowych polskich think tank. Będąc zapleczem intelektualnym swojego fundatora - Krajowej Izby Gospodarczej, największej polskiej organizacji reprezentującej przedsiębiorców - Instytut ma w swoim dorobku ponad 70 zrealizowanych projektów, ponad 80 opracowanych raportów, setki zaopiniowanych aktów prawnych, kilkadziesiąt zorganizowanych konferencji, warsztatów i seminariów zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. O rezultatach naszej działalności pisały zarówno dzienniki (Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Dziennik Polska Europa Świat), jak i tygodniki (Wprost, Polityka). Materiały emitowano ponadto w rozgłośniach radiowych (Polskie Radio) oraz stacjach telewizyjnych (Telewizja Polska - centralna oraz oddziały regionalne, TV Biznes). Do tej pory udało nam się zgromadzić ponad 1600 materiałów prasowych, radiowych i telewizyjnych dokumentujących dokonania Instytutu. Instytut kontynuuje również badania w zakresie budowy demokracji, rozwoju prywatnej przedsiębiorczości, rozwoju technologii, deregulacji gospodarki oraz etyki biznesu. W latach 1995-2000 Instytut realizował głównie projekty dotyczące deregulacji gospodarki i opracował m.in. raporty nt. deregulacji systemu podatkowego, prawa pracy i systemu koncesjonowania. Jedną z dziedzin, nad którą Instytut prowadził badania w ciągu ostatnich lat jest rozwój dziedzin opartych na wiedzy w Polsce. W tym zakresie opracowanych zostało kilka raportów oraz powstały rekomendacje dotyczące zmian m.in. w prawie podatkowym tak, aby sprzyjało przedsiębiorstwom prowadzącym prace B+R. Rekomendacje zawierają także propozycje zmian w ustawie o telekomunikacji, systemie edukacji, systemie finansowania badań naukowych ze środków publicznych oraz prawie dotyczących ochrony własności intelektualnej.

Więcej informacji o Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” na stronie www.iped.pl

GM SochaczewPartner: Gmina Miasto Sochaczew - jedno z najstarszych miast na Mazowszu o ponad 700-letniej historii. Sochaczew jest usytuowany w zachodniej części województwa, na europejskich szlakach komunikacyjnych co zapewnia miastu dogodne warunki rozwoju. W Sochaczewie aktywnie działa około 80 podmiotów zaliczanych do tzw. trzeciego sektora. Tak duża liczba stowarzyszeń to wyjątek na mapie kraju świadczący jednak o niezwykłej aktywności mieszkańców i ich zaangażowaniu w życie miasta. Stowarzyszenia, fundacje, UKS-y i kluby sportowe zajmują się m.in. trenowaniem młodych sportowców w kilkunastu dyscyplinach (rugby, tenis stołowy, pływanie, judo, piłka nożna itd.), aktywizacją osób starszych, promocją muzyki chóralnej, udzielają pomocy w ramach „Pogotowia Lekcyjnego”, zbierają pieniądze na cele charytatywne, prowadzą świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci z niewydolnych wychowawczo rodzin, organizują zajęcia w czasie ferii zimowych i wakacji, zapraszają dzieci z niezamożnych domów na kolonie i obozy. W stowarzyszeniach zrzeszeni są lokali plastycy, pisarze amatorzy, sympatycy ambitnego kina, motocykliści, fani rajdów samochodowych. Stowarzyszenia dominują też na lokalnej scenie politycznej. Większość członków Rady Miasta i Rady Powiatu Sochaczewskiego uzyskało mandat startując z list komitetów wyborczych wyborców, a nie z list partyjnych.

Organizacje pozarządowe, stają się w coraz szerszym zakresie odpowiedzialnym i kompetentnym partnerem naszego samorządu w realizacji jego zadań. Podejmują one cenne działania dla dobra mieszkańców, dlatego współpraca Miasta Sochaczewa z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów sprawnego i efektywnego zarządzania.

Współpraca Miasta z Organizacjami Pozarządowymi opiera się przede wszystkim na ustawie z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotem współpracy jest:

  1. realizacja zadań publicznych gminy,
  2. podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy,
  3. tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,
  4. określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania

Więcej informacji na stronie www.sochaczew.pl

Partner: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

SIPStowarzyszenie Interwencji Prawnej działa od 2005 roku a jego celem są działania na rzecz osób dyskryminowanych i zagrożonych marginalizacją. Stowarzyszenie pomaga im poprzez: udzielanie niezbędnej pomocy, w tym prawnej i społecznej. Prowadzi poradnictwo prawne oraz dąży do reprezentowania swoich klientów przed organami państwowymi. Stowarzyszenie prowadzi też aktywności, które mają na celu wprowadzenie zmian systemowych w prawie i polityce społecznej, np. poprzez udział w konferencjach, konsultację aktów prawnych, komentowanie przepisów prawa, sporządzanie ekspertyz i opinii. Prowadzi także działalność informacyjną i badawczą. W chwili obecnej działania Stowarzyszenia skupione są szczególnie na pomocy uchodźcom i osobom ubiegającym się o ten status; więźniom i byłym więźniom. Pomoc kierowana jest także do dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej poprzez promocję rozwoju systemu rodzinnej opieki zastępczej. Stowarzyszenie działa również na rzecz propagowania idei sprawiedliwości naprawczej.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej na stronie www.interwencjaprawna.pl

Człowiek - najlepsza inwestycja
Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego